[ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО ]

Вимоги до публікацій у журналі "ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО”

Наукова стаття має структурно містити підрозділи, що виділяються напівжирним шрифтом як підзаголовки:
1. Постановка суспільної проблеми.
2. Мета (цілі і завдання) дослідження.
3. Авторська концепція, або авторська ідея.
4. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
5. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
6. Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих наукових результатів.
7. Висновки і перспективи подальших розвідок.
8. Література (оформлена згідно з чинними вимогами), а також транслітерація літератури латинськими літерами (references).
9. Дві анотації (українською (не менше 2 тисяч знаків)
та англійською (не менше 2 тисяч знаківмовами), що відображають сутнісний зміст статті. 
10. Ключові слова, подані двома мовами до анотацій (не менше шести).

11. Код УДК.
12. Обов’язковою є реєстрація автора в базах ORСID та ResearcherId.


Редакція приймає до портфелю наукові статті і брошури набрані у текстовому редакторі Word (формати doc, rtf), кеглем 14 пт шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали та один роздрукований примірник тексту. Автор несе персональну відповідальність за правильність і достовірність пропонованого наукового матеріалу. Водночас редакція зберігає за собою право наукового та літературного редагування. Рукописи осіб без ступеня та кандидатів наук рецензуються двома рецензентами (докторами наук) і можуть повертатися на доопрацювання. Питання про час та дату публікації статті вирішує головний редактор видання.

Автор вказує своє ПІБ, поштову та електронну адреси, службовий і домашній телефони, посаду, науковий ступінь, вчене звання, короткі біографічні відомості про себе, в т. ч. індивідуальні авторські коди ORCID, ResearcherID та ін. Для потенційних авторів річна передплата на журнал обов’язкова (необхідно надіслати скан або фото бланку передплати). До редакції надсилається один примірник тексту, в т.ч. таблиці, схеми, рисунки на окремих сторінках, електронний варіант обов’язково дублюється електронним листом. Стаття (брошура) нумерується без пропусків і буквених позначень.

Приймаються публікації українською, англійською мовами.
 

Відомості про автора (авторів) – заповнені надсилаються до редакції разом зі статтею:

 

Українською мовою

Англійською мовою

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Науковий ступінь

 

 

Учене звання

 

 

Посада

 

 

Кафедра

 

 

Місце роботи (вищий навчальний заклад, кафедра без скорочень)

 

 

Напрямок наукової діяльності

 

 

Поштова адреса надсилання видання

 

 

Електронна адреса

 

 

Службовий номер телефону

 

 

Мобільний номер телефону

 

 

ID (системи наукової ідентифікації)

 

ORCID (http://orcid.org/)

 

 

ResearcherID (http://www.researcherid.com)

 

 

Назва статті

 

 

Анотація розширена

Не менше 2000 знаків

Не менше 2000 знаків

Ключові слова