[ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО ]

Вимоги до публікацій у журналі "ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО”

Наукова стаття має структурно містити підрозділи, що виділяються напівжирним шрифтом як підзаголовки:
1. Постановка суспільної проблеми.
2. Мета (цілі і завдання) дослідження.
3. Авторська концепція, або авторська ідея.
4. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
5. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
6. Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих наукових результатів.
7. Висновки і перспективи подальших розвідок.
8. Література (оформлена згідно з чинними вимогами), а також транслітерація літератури латинськими літерами (references).
9. Три анотації (українською (не менше 0,5 с.), російською 
(не менше 0,5 с.) та англійською (не менше 1 с.) мовами), що відображають сутнісний зміст статті. 
10. Ключові слова, подані трьома мовами до анотацій.

11. Код УДК.

Редакція приймає до портфелю наукові статті і брошури набрані у текстовому редакторі Word (формати doc, rtf), кеглем 14 пт шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали та один примірник тексту, роздрукований на лазерному принтері. Автор несе персональну відповідальність за правильність і достовірність пропонованого наукового матеріалу. Водночас редакція зберігає за собою право наукового та літературного редагування. Рукописи осіб без ступеня та кандидатів наук рецензуються і можуть повертатися на доопрацювання. Питання про час та дату публікації статті вирішує головний редактор видання.

Автор вказує своє ПІБ, поштову та електронну адреси, службовий і домашній телефони, посаду, науковий ступінь, вчене звання, короткі біографічні відомості про себе, в т. ч. індивідуальні авторські коди ORCID, ResearcherID та ін. Для потенційних авторів річна передплата на журнал обов’язкова (необхідно надіслати скан або фото бланку передплати). До редакції надсилається один примірник тексту, в т.ч. таблиці, схеми, рисунки на окремих сторінках, електронний варіант обов’язково дублюється електронним листом. Стаття (брошура) нумерується без пропусків і буквених позначень.

Приймаються публікації українською, англійською мовами.

Редакція